59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

ul. Mierosławskiego 12, Bytów

Dofinansowanie dla Przedsiębiorców

Dofinansowanie przygotowania zawodowego

Pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. spełniają odpowiednie warunki do szkolenia uczniów
 2. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę
 3. dofinansowanie przyznaje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika
 4. pracodawca ma obowiązek złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu

Wymagane dokumenty do dofinansowania:

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników(inny dla każdej gminy)
 2. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę
 4. dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy
 5. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 6. dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy
 7. dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie)
 8. aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
 9. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika wystawionego przez pracodawcę
 10. kopię świadectwa ukończenia szkoły zawodowej ucznia lub inny dokument potwierdzający zakończenie edukacji
 11. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

 Uwaga:

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałami.

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami. Obecnie w CECHU zarejestrowanych jest 195 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach ponad 500.  Ilość zakładów szkolących - 140.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytow

59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

© Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie 2023   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej zgoda