59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

ul. Mierosławskiego 12, Bytów

STATUT CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BYTOWIE

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1.

 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
 2. Siedzibą Cechu jest miasto Bytów, ul. Mierosławskiego 12
 3. Cech posiada osobowość prawną.

§2.

 1. Cech z zastrzeżeniem postanowień §7 ust. 2 jest .dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą rzemieślników i organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2029 ze zm.).
 2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240 ze zm.).
 3. Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Słupsku.

§3.

 1. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1988 roku o rzemiośle (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1182 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o rzemiośle", ustaw wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Cech działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Cech może zrzeszać rzemieślników z pozostałego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

II.       CELE I ZADANIA CECHU.

§4.

Podstawowymi celami Cechu są w szczególności:

 1. utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu rzemieślnika,
 2. kultywowanie tradycji rzemiosła, mające na celu integrację środowiskową,
 3. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, organów wymiaru sprawiedliwości, związków zawodowych, innych urzędów i instytucji, jak również wobec organów samorządów zawodowych, w sprawach indywidualnych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 4. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, szkoleniowej, socjalnej i gospodarczej,
 5. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle. w szczególności Cech dba o przestrzeganie zasad określonych w § 7 ust. 2 niniejszego statutu.????

§5.

Podstawowymi zadaniami Cechu służącymi realizacji celów, o których mowa w §4                       w szczególności:

 1. współpraca z organizacjami samorządowymi, społecznymi i zawodowymi,
 2. promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła,
 3. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi dotycząca realizacja zadań z zakresu oświaty,
 4. reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 5. udzielenie pomocy prawnej oraz prowadzenie doradztwa podatkowego na rzecz członków cechu,
 6. przedstawienie właściwym organom administracji publicznej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,
 7. wspieranie członków poprzez udzielanie porad i konsultacji, wystąpień i udzielania informacji,
 8. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
 9. rozpatrywanie skarg na działalność członków,

10. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników i organizowanie przygotowania zawodowego, poprzez organizowanie kursów dokształcających i przygotowujących do egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe

11. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,

12. organizowanie działalności socjalnej dla członków zrzeszonych w Cechu znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W takim przypadku Zarząd Cechu upoważnia się do podjęcia stosownej uchwały. Cech może tworzyć Kasę Wzajemnej Pomocy.

13. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

14. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem środków na działalność statutową,

15. delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli Cechu jest wymagany,

16. wykonywanie, na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków cechu,

17. wykonywanie innych zadań dotyczących rzemiosła wynikających z zaistniałych potrzeb.

§6.

Cele, o których mowa w §4 oraz zadania, o których mowa w §5 Cech może realizować poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

III.    CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§7.

 1. Członkami Cechu mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą na warunkach wskazanych                  w ustawie o rzemiośle:

1)    osoby fizyczne prowadzące w imieniu własnym i na własny rachunek działalność gospodarczą, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, będące w rozumieniu obowiązującej ustawy roku o swobodzie działalności gospodarczej:

a)    mikroprzedsiębiorcą,

b)    małym przedsiębiorcą,

c)     średnim przedsiębiorcą

2)    wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki, o których mowa w pkt.1.

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na warunkach wskazanych                       w ustawie o rzemiośle, zatrudniające pracowników w celu przygotowania zawodowego                         w rzemiośle obowiązani są być członkiem Cechu, jeżeli nie są członkiem Izby Rzemieślniczej,                       a działalność prowadzą na terenie, o którym mowa w § 3 ust.2.

§8.

 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji członkowskiej.
 2. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Deklaracja powinna być podpisana przez kandydata na członka oraz powinna zawierać jego imię                    i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i rodzaj wykonywanego rzemiosła oraz oświadczenie                       o zobowiązaniu do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, w tym co do obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 4. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
 5. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia powinna być podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu deklaracji.

§9.

 1. treści uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.
 2. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia na członka Cechu, zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Cechu w Biurze Cechu.
 4. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu roku od daty jego złożenia.
 5. Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

§10.

 1. Członkowie Cechu mają prawo:

1)    do korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 4 i 5 statutu,

2)    wybierania i wybieralności do organów Cechu,

3)    zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach związanych z działalnością Cechu,

4)    wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu - dotyczących praw członka - do Walnego Zgromadzenia,

5)    obecności na posiedzeniach organów Cechu przy rozpatrywaniu spraw członka w wyniku jego odwołań lub skarg oraz do udzielania wyjaśnień i składania oświadczeń,

6)    wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły                  i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,

7)    uzyskiwania od organów cechu - na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach - informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

 1. Nie ma prawa wybieralności członek, który:

1)    został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

2)    został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,

3)    zalega z płaceniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy,

4)    nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.

§11.

 1. Członkowie Cechu zobowiązani są:

1)      przestrzegać prawa, zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,

2)      stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,

3)      regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

4)      poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej                  i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz zakresie szkolenia pracowników młodocianych                       i przestrzegania zasad bhp, p.poż. i sanitarnych,

5)      dbać o jakość świadczonych usług oraz kulturę obsługi klientów,

6)      rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji, w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać,

7)      utrwalać więzi środowiskowe.

§12.

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić pisemnie Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu oraz o innych zmianach w działalności.

§13.

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia,
 2. wykluczenia,
 3. wykreślenia,
 4. wygaśnięcia.

§14.

 1. Członek Cechu może z niego wystąpić za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi Cechu.
 2. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 3. Wystąpienie następuje po upływie 3 miesięcy od dnia jego złożenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten może zostać skrócony za zgodą członka i Zarządu Cechu.

§15.

 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy jego dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu Cechu, uchwał organów Cechu lub zasadami współżycia społecznego lub narusza zasady etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 2. Za ważną przyczynę wykluczenia, o której mowa w ust. 1 uznaje się w szczególności:

1)      popełnienie przestępstwa w związku z wykonywanym rzemiosłem w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

2)      umyślne działanie na szkodę Cechu,

3)      uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich oraz naruszenie postanowień niniejszego statutu,

4)      naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

5)      nieopłacanie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

 1. O wykluczeniu członka orzeka Sąd Cechowy w trybie określonym w Statucie.

§16.

 1. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
 2. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

 

§17.

 1. O wykreśleniu członka, Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym                    w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania.
 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z chwilą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Cechu w Biurze Cechu, który przekazuje odwołanie do rozpatrzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 5. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania oraz składać wyjaśnienia.
 6. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem,                 co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
 7. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§18.

Członkowsko w Cechu wygasa na skutek śmierci członka, chyba, że ustawa o rzemiośle stanowi inaczej.

 

IV.    ORGANY CECHU.

§19.

 1. Organami Cechu są:

1)       Walne Zgromadzenie Członków,

2)       Zarząd,

3)       Komisja Rewizyjna,

4)       Sąd Cechowy.

 1. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1. pkt. 2), 3), 4).
 2. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

§20.

 1. Członkowie organów Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2), 3), 4) wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów obecnych na walnym zgromadzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.
 2. Kadencja organów Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ust. 3. Mandaty członków organów Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) wygasają wraz z upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Po upływie kadencji, organy Cechu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych organów przez Walne Zgromadzenie Członków.
 4. Mandat członka organu Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu organu.

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać członków organów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków, na którym mają się odbyć wybory do organów Cechu zwołuje się najpóźniej na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji dotychczasowych organów.
 3. Kadencja organów Cechu rozpoczyna się w następny dzień po dniu, w którym dokonano wyboru.
 4. W razie ustąpienia lub odwołania członka organów, których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2), 3), 4) przed upływem kadencji, do organu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równej ilości głosów, według kolejności umieszczenia na liście, chyba, że Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.

§21.

 1. Starszy Cechu może pełnić funkcję nie więcej niż trzy kolejne kadencje.
 2. Organy Cechu podejmują decyzje w drodze uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że Statut stanowi inaczej.
 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, dla podjęcia przez organ Cechu uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane „za" i „przeciw".

 

a) Walne Zgromadzenie Członków Cechu

§22.

 1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem", jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
 2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy :

1)    uchwalanie statutu i jego zmian,

2)    wybór i odwoływanie członków organów Cechu, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2), 3), 4),

3)    określanie wysokości składek cechowych oraz dobrowolnych innych świadczeń rzemieślników,

4)    uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

5)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach,

6)    udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

7)    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

8)    podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpieniu  z nich,

9)    upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu, mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

10)  uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

11)  rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

12)  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Cechowego,

13)  wybieranie delegatów na zjazdy samorządu rzemiosła,

14)  podejmowanie uchwał w innych sprawach, przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§23.

 1. Delegatów do samorządów rzemiosła wybiera Walne Zgromadzenie Cechu
 2. Kandydat na delegata do Izby musi mieć co najmniej 5-letni staż członkowski w Cechu.
 3. Mandat delegata do Izby jest ważny na okres nie dłuższy niż 4 lata od daty wyboru.
 4. Delegat traci swój mandat w przypadku:

1)      wystąpienia,

2)      wykluczenia,

3)      wykreślenia,

4)      zawieszenia w prawach członka na podstawie orzeczenia Sądu Cechowego,

5)      niepłacenia składki członkowskiej przez okres powyżej 3-ch miesięcy.

§24.

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu, Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
 3. Ponadto Zarząd ma obowiązek podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1)    Komisji Rewizyjnej,

2)    1/2 ogólnej liczby członków Cechu,

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3 powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 3, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6-ciu tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/2 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów, żądających jego zwołania.

§25.

 1. czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków                i Izbę Rzemieślniczą listem lub innym sposobem doręczenia korespondencji, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić proponowany porządek obrad oraz również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu dokumentów stosownych do proponowanego porządku obrad, a w szczególności:

1) bilansu i rachunku strat i zysków,

2) sprawozdania Zarządu,

3) projektów podstawowych uchwał,

4) protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

5) projektu regulaminu Walnego Zgromadzenia.

 1. Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek cechowych powyżej 3-ch miesięcy, należy                       w zawiadomieniu przypomnieć o niezwłocznym obowiązku uiszczenia zaległych składek pod rygorem pozbawienia prawa wybieralności.
 2. Na obrady Walnego Zgromadzenia mogą być zaproszone inne osoby. przez zwołującego Walnego Zgromadzenie. Listę osób zaproszonych akceptuje Zarząd Cechu.

 

§26.

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§27.

 1. Walne Zgromadzenie, zwołane zgodnie z postanowieniami § 24 i § 25 statutu, jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części członków.
 2. W razie niezdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest – po upływie 30 minut zwołać ponownie Walne Zgromadzenie.
 3. W przypadku ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia, w trybie, o którym mowa w ust. 2 jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

§28.

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 2. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu (zmianie) porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów ważnych z zastrzeżeniem ust 4.
 4. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu obecni na Walnym Zgromadzeniu .
 6. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokoły z Walnego Zgromadzenia przechowuje Biuro Cechu.

§29.

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie, uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej.
 2. Cech zawiadamia pisemnie członków o wysokości składki cechowej, ze wskazaniem podstawy jej obliczenia oraz terminów płatności. To samo dotyczy zmiany wysokości składki.

§30.

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność: "Honorowego Starszego Cechu" lub "Honorowego Członka Cechu" osobom, które poczyniły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła oraz które były członkami Cechu i przeszły na emeryturę lub rentę i nie prowadzą działalności gospodarczej.
 2. Osoby, posiadające tytuły honorowe mogą brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom na podstawie decyzji Zarządu Cechu.

b) Zarząd Cechu

§31.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§32.

 1. Zarząd składa się z 7-miu członków, w tym ze Starszego Cechu, 2-ch Podstarszych, sekretarza, 3-ech członków i ponadto wybiera się 2-ch zastępców na członka do Zarządu.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu przysługuje członkom Cechu.
 3. Kandydat do Zarządu Cechu musi posiadać co najmniej 5-letni staż członkowski w Cechu.
 4. Kandydat na Starszego Cechu musi mieć co najmniej 10-letni staż członkowski w Cechu.
 5. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.
 6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.               W tym przypadku §28 ust. 3 nie znajduje zastosowania.

§33.

 1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1)    reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej, organizacji społecznych i gospodarczych,

2)    gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w §22,

3)    zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,

4)    powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

5)    możliwość powoływania i odwoływania dyrektora biura cechu oraz ustalania wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania,

6)    ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia,

7)    przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,

8)    współpraca z władzami państwowymi i wszystkimi organami samorządowymi,

9)    wykonywanie prawomocnych orzeczeń w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Cechu,

  10) powoływanie sekcji terenowych i zawodowych.

 1. Pracami Zarządu kieruje Starszy Cechu.

§34.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb w siedzibie Cechu lub w innym uzgodnionym miejscu, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 2. Między posiedzeniami Zarządu, wszystkie decyzje w sprawach Cechu podejmuje Starszy Cechu.
 3. Podjęte decyzje Starszy Cechu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 4. Na wniosek komisji rewizyjnej, powinno się odbyć posiedzenie Zarządu w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§35.

 1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu i pełni on funkcję przewodniczącego posiedzenia Zarządu. W razie nieobecności Starszego Cechu, Zarząd zwołuje Podstarszy Cechu, który przejmuje funkcję przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamia się wszystkich członków Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura z głosem doradczym.
 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 5 członków Zarządu, w tym przewodniczącego posiedzenia Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 5. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§36.

 1. Starszy Cechu jako członek Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 2. Do zakresu obowiązków i uprawnień Starszego Cechu należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Cechu na zewnątrz,

2)      kierowanie bieżącą działalnością Cechu w okresie między posiedzeniami Zarządu,

3)      podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Biura Cechu, po zasięgnięciu opinii dyrektora Biura,

4)      zwoływanie posiedzeń Zarządu,

5)      rozstrzyganie spraw spornych między członkami Zarządu w zakresie działalności Zarządu,

6)      przedstawianie Zarządowi kandydatów na dyrektora Biura Cechu, jeśli istnieje zasadność powołania.

7)      wykonywanie uchwal Zarządu w zakresie zleconym mu do bezpośredniego wykonania.

 1. Starszy Cechu jest bezpośrednim przełożonym dyrektora Biura Cechu.
 2. Starszy Cechu dokonuje w imieniu Cechu czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Cechu pracowników. Straszy Cechu może to uprawnienie zlecać Podstarszemu Cechu na podstawie stosownego upoważnienia.

c) Komisja Rewizyjna

§37.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

   §38.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem.
 3. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej powołują spośród siebie zastępcę przewodniczącego                      i sekretarza na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

§39.

 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy :

1)    badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub na żądanie Zarządu Cechu, badanie powinno być przeprowadzone niezwłocznie w każdym czasie,

2)    badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3)    składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4)    przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium członkom zarządu,

5)    wydawanie zaleceń Zarządowi oraz poszczególnym jego członkom w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

6)    uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 2 członków,                      w obecności przewodniczącego i zastępcy.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

 d) Sąd Cechowy

§40.

 1. Członek Cechu ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie zasad etyki zawodowej                      i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 2. Organem orzekającym o odpowiedzialności członków Cechu, o której mowa w ust. 1 jest Sąd Cechowy.

 

 

§41.

 1. Sąd Cechowy składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem.
 3. Wybrani członkowie Sądu Cechowego powołują spośród siebie zastępcę przewodniczącego                            i sekretarza na najbliższym posiedzeniu Sądu.

§42.

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 3. Orzeczenia Sądu Cechowego zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego Sądu.
 4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Sądu Cechowego określa uchwalony przez Sąd regulamin.

§43.

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary dyscyplinarne:

1)    upomnienie,

2)    naganę,

3)    pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na określony czas do 10 lat,

4)    pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

5)    wykluczenie,

6)    zawieszenie w prawach członka na okres do 4 lat.

 1. Sąd Cechowy może - niezależnie od orzeczenia kary - wystąpić o odwołanie z pełnionej funkcji                w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd - niezależnie od orzeczenia kary - może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody.
 3. Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub innego postępowania w tym przedmiocie. Postępowanie dyscyplinarne może być jednak zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego lub innego postępowania.

§44.

 1. Orzeczenia Sądu Cechowego są doręczane zainteresowanemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 2. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
 3. Odwołanie należy złożyć w Biurze Cechu.

§45.

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Cechu należy do Zarządu Cechu.

 

 

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE.

§46.

 1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.
 2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.
 3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe powoływane przez Zarząd Cechu.
 4. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu.
 5. Zebranie sekcji wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę.
 6. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

§47.

 1. Do zadań sekcji należy :

1)    oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań rzemiosła,

2)    prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

3)    wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

4)    otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze.

 1. Wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu w uzgodnieniu z Zarządem.
 2. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz Cechu.
 3. Sekcje przedstawiają Zarządowi Cechu swoje opinie, postulaty, wnioski i stanowiska.
 4. Szczegółowe zasady i tryb pracy sekcji określa regulamin uchwalany przez sekcje.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU.

§48.

 1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać Komisje Zarządu Cechu na czas określony.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
 3. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej              i kwalifikacji zawodowych.
 4. Komisje mogą korzystać, za pisemną zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.
 5. Nadzór i kontrolę nad pracami Komisji sprawuje Zarząd Cechu.
 6. Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU.

§49.

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników, środki uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu, darowizny oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych                       w Cechu pracowników uchwala Zarząd Cechu, kierując się uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 4. Walne Zgromadzenie ustala co roku wysokość rocznej składki na Izbę Rzemieślniczą.

VIII. BIURO CECHU.

§50.

 1. Wykonywanie zadań i realizacja celów Cechu odbywa się także przy pomocy Biura Cechu jako aparatu pomocniczego Cechu, na czele którego może stać Dyrektor Biura Cechu.
 2. O ile zachodzi taka konieczność, Zarząd Cechu może powołać i odwołać Dyrektora Biura.
 3. Dyrektorem Biura może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie.
 4. Dyrektor Biura Cechu kieruje pracą Biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
 5. Dyrektor Biura Cechu jest Starszy Cechu jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
 6. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor Biura Cechu Starszy Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął z wnioskiem o jej zmianę lub uchylenie.
 7. Dyrektor Starszy Cechu Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 8. Dyrektor Biura Cechu odpowiada za pracę Biura przed Zarządem Cechu.

 

 

IX. REPREZENTACJA CECHU.

§51.

 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz lub Dyrektora Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
 2. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie                   z Dyrektorem Biura Cechu lub Głównym Księgowym Cechu. a w okresie jego nieobecności - łącznie                              z upoważnionym przez Dyrektora Biura Sekretarza Zarządu pracownikiem Biura Cechu.
 3. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.

§52.

 1. Od decyzji organów Cechu wskazanych w niniejszym Statucie przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach wskazanych w niniejszym Statucie.
 2. Organ odwoławczy może rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli przekroczony termin nie przekracza miesiąca, a odwołujący się usprawiedliwił przekroczenie terminu wyjątkowymi okolicznościami.

 

 

XI. LIKWIDACJA CECHU.

§53.

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego i wskazuje inną organizację rzemiosła, która przejmuje majątek likwidowanego Cechu.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2019 roku.
 2. 2.     Traci moc Statut przyjęty uchwałą numer 10/2016 z dnia 22.04.2016r. Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Bytowie.

§ 55.

Do postępowań przed Sądem Cechowym oraz innych postępowań przed organami Cechu, które rozpoczęły się w okresie obowiązywania dotychczasowego Statutu, stosuje się dotychczasowy Statut.

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami. Obecnie w CECHU zarejestrowanych jest 195 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach ponad 500.  Ilość zakładów szkolących - 140.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
ul. Mierosławskiego 12, 77-100 Bytow

59 822 33 32

biuro@cechbytow.pl

© Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie 2023   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej zgoda